Prostores z. s.

Prostores, z. s.

Stanovy spolku

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Název spolku: Prostores, z. s., (dále též „spolek“). Anglický ekvivalent jména spolku je tentýž.

Sídlo: Na lužci 215/16, Praha 6 – Vokovice, 160 00.

Prostores, z. s., je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.

Spolek vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku. V tento den nabývají tyto stanovy účinnosti. Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí členskou schůzí a účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.

Čl. 2
Účel spolku

Spolek je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování
společného zájmu, kterým je zejména umělecká, kulturní, pořadatelská, vzdělávací a publikační činnost na profesionální i neprofesionální úrovni.

Spolek usiluje o podporu autorské umělecké tvorby a o spolupráci mezi profesionálními i neprofesionálními umělci.

Čl. 3
Činnost spolku

 1. Hlavní činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsanému v čl. 2 coby společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:
  1. Tvorba, realizace a organizace divadelních, hudebních, literárních a dalších kulturních vystoupení a pořadů, programů, dílen, festivalů, výstav a vzdělávacích aktivit.
  2. Publikační činnost.
  3. Spolupráce s podobně zaměřenými subjekty i jednotlivci v České republice a zahraničí.
 2. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku.

Čl. 4
Členství ve spolku

 1. Členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let i právnická osoba. Členství ve spolku vzniká na
  základě schválení písemné přihlášky členskou schůzí spolku, která o jeho přijetí rozhoduje na svém
  nejbližším zasedání. Prvními členy spolku se automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi
  spolku.
 2. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.
 3. Člen spolku má právo:
  1. účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,
  2. volit a být volen do řídících orgánů spolku,
  3. předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
  4. podílet se na praktické činnosti spolku.
 4. Člen spolku má povinnost:
  1. dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,
  2. aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,
  3. aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce.
 5. Členství ve spolku zaniká:
  1. doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi,
  2. úmrtím člena,
  3. zánikem spolku nebo rozhodnutím členské schůze o jeho přeměně na jinou právní formu,
  4. nezaplacením členských příspěvků do data vyhlášeného členskou schůzí, a to prvním dnem prodlení se zaplacením členských příspěvků,
  5. vyloučením člena členskou schůzí.
 6. Seznam členů spolku je veřejný a je přístupný na internetových stránkách spolku. Zápis a výmazy v tomto seznamu provádí předseda při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně
  podstatných údajů.
 7. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného
  ukončení členství.

Čl. 5
Orgány spolku

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:

 1. členská schůze,
 2. rada spolku,
 3. předseda.

Čl. 6
Členská schůze

 1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:
  1. schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,
  2. volí radu spolku a odvolává ji,
  3. schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok,
  4. stanovuje výši a splatnost členských příspěvků,
  5. určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští pětileté období,
  6. rozhoduje o zániku spolku.
 2. Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Předseda je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu člena, a to nejpozději 14 dní před jejím konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání. Nejpozději sedm dní před konáním zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku návrhy materiálů, které je povinen předložit ke schválení.
 3. Členskou schůzi řídí předseda spolku.
 4. Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí rady spolku nebo předsedy.
 5. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání třetina všech členů spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny.
 6. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze v souladu s odst. 2 těchto stanov, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku.
 7. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřuje nejméně jeden další člen přítomný na zasedání členské schůze.

Čl. 7
Rada spolku

 1. Rada spolku je výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá členské schůzi. Rada řídí činnost spolku v období mezi zasedáními členské schůze. Funkční období rady je pět let.
 2. Členství v radě vzniká volbou na členské schůzi na základě návrhu některého ze členů.
 3. Rada má nejméně tři členy.
 4. Radu svolává předseda nejméně dvakrát ročně.
 5. Rada:
  1. volí předsedu a odvolává jej,
  2. schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů,
  3. vede řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku,
  4. archivuje veškeré zápisy ze zasedání členské schůze,
  5. jednou za pět let předkládá členské schůzi ke schválení strategický plán spolku, a to tak, aby mohl být projednán nejpozději tři měsíce před ukončením platnosti předchozího strategického plánu.
  6. rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob,
  7. rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních,
  8. rozhoduje o jednorázovém financování akcí a aktivit spolku nad 10 000,- Kč.
 6. Rada spolku také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku.
 7. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
 8. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

Čl. 8
Předseda

 1. Předseda je statutárním orgánem spolku a je oprávněn za něj jednat ve všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovitého, přijímat zaměstnance spolku, ukončovat jejich pracovní poměr a rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech. Za spolek může jednat rovněž předsedou zmocněný člen rady spolku nebo zaměstnanec spolku. Plná moc musí být v takovém případě udělena písemnou formou s přesným vymezením oprávnění a odpovědnosti zmocněné osoby a musí obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění.
 2. Předseda je volen radou spolku na dobu 5 let. Funkce se ujímá den následující po dni volby.
 3. Předseda je povinen:
  1. svolávat zasedání rady spolku,
  2. svolávat zasedání členské schůze v souladu s čl. 6 odst. 2 těchto stanov.

Čl. 9
Majetek a hospodaření

 1. Prostředky na svou činnost získává spolek zejména z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů fyzických a právnických osob z tuzemska i zahraničí, ze státních příspěvků, nadačních grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku.
 2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování činností naplňujících poslání a cíle spolku a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností.
 3. Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna sjednaná na základě platných smluv.
 4. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňování poslání a cílů spolku.
 5. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku odpovídá rada spolku.
 6. Za dluhy spolku neodpovídají členové spolku.

Čl. 9
Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku

V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

V Praze dne 8. 12. 2022